1. Ανάλυση περιπτώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων σε επιχειρήσεις που επιλέγονται από μεμονωμένους εταίρους (8 μελέτες περιπτώσεων σε κάθε χώρα).

2. Μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτικούς ενηλίκων.

3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με το περιεχόμενο του ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού προγράμματος https://probm2.cti.ugal.ro/site/el/. 

4. Υπολογιστικό εργαλείο χρηματοοικονομικών https://probm2.cti.ugal.ro/site/el/financial-calculator/

5. Επεξεργαστής καμβά επιχειρηματικού μοντέλου https://probm2.cti.ugal.ro/site/el/bmc-editor/

6. Εργαλείο κατάρτισης moodle https://probm2-edu.cti.ugal.ro/login/index.php?lang=el

 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοιχτής άδειας