ΙΔΕΑ

 Η ιδέα αυτού του έργου βασίζεται στο ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύονται κάθε χρόνο, αλλά λιγότερες από το 40% δραστηριοποιούνται πάνω από 5 χρόνια. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί επίδοξοι επιχειρηματίες, δεν αναγνωρίζουν την αξία του επιχειρηματικού μοντέλου και δεν αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για την δημιουργία του και του σχεδιασμού της στρατηγικής της εταιρίας. 

H ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά υπέφερε τα τελευταία χρόνια από σημαντικές και ξαφνικές μεταβολές λόγω διαφόρων διαδικασιών, όπως η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η παγκόσμια οικονομική κρίση. Όλα αυτά τα στοιχεία επιβάλλουν στις εταιρείες να αλλάξουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα προκειμένου να καταπολεμήσουν τις προκλήσεις που επιβάλλει ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Η αλλαγή αυτή καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία όταν αναφερθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επειδή είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην απώλεια ανταγωνιστικότητας από τις αλλαγές της αγοράς. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εταιρειών και άλλων φορέων της αγοράς θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρήσεων (Mele, Russo-Spena & Colurcio, 2010) και για να τονιστούν αυτά τα στοιχεία, ένα σαφές μοντέλο είναι κρίσιμο για τον καθορισμό μιας σωστής στρατηγικής.

Το έργο PROBM2 αποτελεί συνέχεια του έργου PROBM “Understanding and Developing Business Models” (Erasmus+), στο οποίο οι εταίροι ανέπτυξαν ένα απλό και χρήσιμο εγχειρίδιο για επιχειρηματικά μοντέλα για επιχειρηματίες ή μελλοντικούς επιχειρηματίες. 

Η ομάδα εργασίας του έργου αποτελεί εξαιρετική βάση για την την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (on-line και offline) για εκπαιδευτές ενηλίκων και γενικότερα εκπαιδευτές, οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύουν επιχειρηματίες και άλλους ενήλικες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στον τομέα των επιχειρηματικών μοντέλων.


ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός στόχος του έργου PROBM2 είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτών γενικότερα, σχετικά με τη διδασκαλία επιχειρηματικών μοντέλων. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλλουν άμεσα στη σχεδίαση και τη χρήση ενός καλού επιχειρησιακού μοντέλου από τους δικαιούχους (οι ενήλικες που επιθυμούν να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχουν ήδη μια επιχείρηση) στις ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές επιχειρήσεις τους.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η ομάδα στόχος περιλαμβάνει εκπαιδευτές ενηλίκων και παρόχους κατάρτισης που επιθυμούν να διδάξουν επιχειρησιακά μοντέλα ως ένα από τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας, τους μελλοντικούς επιχειρηματίες και άλλους ενήλικες (ως δικαιούχοι) που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε επιχειρηματικά μοντέλα.