Kontekst

Idea projektu ProBM 2 wynika z faktu, że każdego roku powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, ale mniej niż 40% z nich jest w stanie przetrwać na rynku dłużej niż 5 lat. Główny problem polega na tym, że wielu przyszłych przedsiębiorców nie docenia siły modeli biznesowych i nie przywiązuje wystarczającej uwagi do tego etapu tworzenia firmy.

W ostatnich latach na europejskich i światowych rynkach widoczne są znaczne zmiany spowodowane różnymi procesami takimi jak globalizacja, integracja europejska, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych czy globalny kryzys gospodarczy. Wszystkie te czynniki nakładają na firmy konieczność zmiany strategii i modeli biznesowych w celu przeciwdziałania wyzwaniom narzucanym przez globalną konkurencję. Zmiany te stają się jeszcze bardziej niezbędne w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, które są bardziej narażone na utratę odbiorców wynikającą ze zmian rynkowych. Interakcje między firmami i innymi uczestnikami rynku są uznawane za kluczowe czynniki w tworzeniu działalności gospodarczej (Mele, Russo-Spena & Colurcio, 2010) i, aby podkreślić te czynniki, niezbędne jest opracowanie odpowiedniego modelu, który pozwoli zdefiniować właściwą strategię.

Projekt ProBM 2 jest kontynuacją projektu ProBM „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” (realizowanego w ramach programu ERASMUS +), w którym partnerzy stworzyli proste kompendium modeli biznesowych pomocne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych przedsiębiorców.

Kompendium to stanowi doskonałą bazę do przygotowania oferty edukacyjnej w formie programu szkoleniowego (on-line i offline) dla edukatorów osób dorosłych i dostawców szkoleń, który można wykorzystać na potrzeby edukacji przedsiębiorców i innych dorosłych osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie modeli biznesowych.


Cele

Głównym celem projektu ProBM 2 jest zwiększenie umiejętności i wiedzy edukatorów osób dorosłych i dostawców szkoleń w zakresie nauczania modeli biznesowych. Zdobyta wiedza i umiejętności bezpośrednio przyczynią się do opracowania i odpowiedniego modelu biznesowego, który będzie możliwy do zastosowania przez beneficjentów projektu (osoby dorosłe, które chcą założyć własną działalność gospodarczą lub te, które taką działalność już prowadzą) w praktyce w swoich obecnych lub przyszłych przedsiębiorstwach. 


Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do edukatorów osób dorosłych i organizatorów szkoleń, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o modele biznesowe, a także obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz innych osób dorosłych zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie modeli biznesowych.