Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (Polsko)   www.itee.radom.pl Ústav pro udržitelné technologie – Národní institut pro výzkum
Koordinátor projektu – veřejně-výzkumná organizace se sídlem v největší a rychle se rozvíjející oblasti Polska – Mazovia. Některé z mnoha silných stránek, kterými tento Institut vyniká na polské i mezinárodní výzkumné půdě, jsou: rozsáhlé know-how; zkušený manažerský tým; příslušný a školený personál; uznávané úspěchy na půdě vědecké; mezioborovost výzkumu; infrastruktura na světové úrovni.

Institut provádí především základní a aplikovaný výzkum v oblasti strojírenství, údržby materiálového inženýrství a výrobních technologií. Svou pozornost soustřeďuje zejména do těchto osmi následujících oblastí:

 • Řídicí systémy;

 • Environmentální technologie;

 • Průmyslová biotechnologie;

 • Informační technologie;

 • Mechatronika;

 • Prototypy a experimentální produkce;

 • Povrchové inženýrství;

 • Tribologie;

Instituce spolupracuje v rámci těchto sítí: Polská a Evropská síť pro modulární vzdělávání, Evropská síť referencí a odborných znalostí (ReferNet), Spolek vzdělávacího výzkumu Evropské Unie pro vzdělávání dospělých (EAEA) nebo Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) či Svaz pedagogického výzkumu a Síť I-Lab uživatelů (I-Lab Net). Účast v těchto asociacích byla přínosná pro uskutečnění národních a mezinárodních projektů, např. program Leonardo da Vinci, Grundtvig, COST, Jean Monnet, EQUAL či Erasmus+.


Training 2000 (Italy) www.training2000.it Certifikovaná organizace PVT (Povolání, Vzdělávání a Tréning) nacházející se v regionu Marche v Itálii, která má zkušenosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v různých odvětvích. Na úrovni EU se TRAINING 2000 zabývá výzkumem a vývojem nových metod v oblasti odborné přípravy/školení (tzv. kombinovaná výuka studium neboli blended-learning) aplikované v mezích nepřetržitého výcviku a vzdělávání dospělých. TRAINING 2000 byl zapojen do řady mezinárodních projektů (LLP a ERASMUS +) s partnery z většiny evropských zemí, v nichž uvedl v praxi kurzy pro učitele a školení v oblasti projektového managementu, E-learningu pro malé a střední podniky, podnikání a simulovaného podnikání.

TRAINING 2000 průběžně podporuje podniky při hledání nových nástrojů, zdrojů pro vzdělávací a obchodní účely. Organizace je součástí rozsáhlé sítě malých, středních podniků na regionální a celostátní úrovni. TRAINING 2000 neustále prosazuje odbornou přípravu dospělých na poli učení, školení a podnikání jako takového.

 


Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, Rogaska Slatina (Slovinsko) www.lu-rogaska.si Lidová univerzita, Ústav pro vzdělávání a kulturu, Rogaška Slatina
Nezisková organizace, poskytující vzdělání a školení dospělých pro komunity v dané oblasti i mimo ni od roku 1959. Zabezpečuje 12 formálních vzdělávacích programů, které taktéž zahrnují střední školy a programy profesního vzdělávání (například stravování, vaření, prodej, ekonomika, péče o děti, doprava, cestovní ruch) a nabízí četné vzdělávací programy podle potřeb a tužeb dospělé populace po dalším učení a vzdělávání. Sektor neformálního vzdělávání zabezpečuje pořádáním různých seminářů, kurzů, přednášek, literárních večerů a jiné. V nabídce jsou další formy vzdělávání, jako například programy osobního růstu, různé workshopy, počítačové kurzy pro nezaměstnané a starší generaci, jazykové kurzy, počítačové kurzy, kurzy účetnictví a různé programy pro výchovně a školsky znevýhodněné skupiny dospělých, jako jsou například přistěhovalci, nezaměstnaní a cizinci. Nabízí 19 programů pro národní odbornou kvalifikaci a pořádá různé kurzy pro nezaměstnané. Lidová univerzita Rogaška Slatina má taktéž vysokoškolské studium pro generaci třetího věku, ve kterém osobám starších 55 let nabízí různé aktivity v rámci celoživotního vzdělávání.

Od roku 2011 je aktivní a získala zkušenosti v projektu Grundtvig, projektu partnerství Comenius Regio, projektu IPA a mnoho dalších projektů v rámci Erasmus+. 

 


 Institute of Entrepreneurship Development (Řecko) www.entre.gr Institut Rozvoje Podnikání. Řecká nevládní organizace zasvěcená podpoře inovací a posílení podnikatelského ducha. Od roku 2005, který je rokem založení Institutu Rozvoje Podnikání, je organizace orientována tímto směrem. Zavedla řadu opatření a iniciativ, které učinily z této instituce vysoce specializovanou organizaci v následujících oborech: 

 • Podnikání (inovace, průběžné poradenství, podpora a vizualizace strategie vedoucí k posílení podnikatelského ducha).

 • Vzdělávání a školení (diagnostika výchovných a vzdělávacích potřeb jednotlivců a skupin, rozvoj studijních programů a poskytování vlastního školení).

 • Zaměstnanost a sociální začlenění (identifikace mezer v kvalifikacích, pěstování potřebných dovedností a zručností pro úspěšné začlenění na trhu práce, rozvoj profesního profilu, investice do komplexního kariérového poradenství a celoživotního poradenství).

 • Regionální rozvoj (opatření zaměřená na místní a regionální rozvoj prostřednictvím mapování dostupných zdrojů a maximalizace jejich potenciálu).

 • E-learning (design a vývoj, online aplikace, zakázková řešení pro výuku).

 • Mládež (usnadňuje začlenění mládeže a účast ve všech oblastech života).

 • Malé a střední podniky (start-up pomoc, spolehlivé obchodní poradenství ve všech fázích provozu a na zakázku tréninková řešení zvyšující životaschopnost a potenciál malých a středních podniků).

Institut Rozvoje Podnikání poskytuje následující ucelené, na zakázku vytvořené služby pro tyto cílové skupiny:

 • Podnikové poradenství a podpora.

 • Zlepšení a certifikace odborných/profesních dovedností.

 • Organizační podpora, produkce a přenos inovací a know-how/znalostí.

 • Plánování projektu, jeho odevzdání a správa/vedení.

 • Aplikace informačních technologií s cílem usnadnit učení a podnikatelských procesů.


GLAFKA s.r.o. (Česká republika) www.glafka.czZaměřuje se na přenos znalostí a inovací v oblasti celoživotního učení a dalšího vzdělávání, trhu práce a podnikání, učení a tréninkových metod a technologií. GLAFKA klade velký důraz na posílení pozice znevýhodněných skupin, včetně 50+, NEET nebo tzv. ztracené generace zahrnující ženy po mateřské dovolené a osoby se zdravotním postižením. Jedním z jejich hlavních cílů je zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin prostřednictvím osobního a profesního rozvoje, posílení spolupráce mezi školami a společnostmi jako potenciálních zaměstnanců. Taktéž se účastní činností šetrných k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.

GLAFKA je členem sítě kontaktů z různých oblastí, jako jsou vzdělávací centra, školy, malé a střední podniky, sdružení, nevládní organizace, centra spolupráce a komunitní centra, personální agentury, obce, podnikatelské skupiny a další.