Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (Polska) www.itee.radom.pl – od chwili swego powstania przed ponad trzydziestu laty specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

Ważny element aktywności naukowej Instytutu stanowią badania systemowe obejmujące m.in. mechanizmy i struktury transformacji wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego dla działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami, marketing innowacji oraz prognozowanie kierunków rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metody foresightu technologicznego. O znaczącej pozycji w badaniach naukowych aplikacji zaawansowanych rozwiązań technicznych do gospodarki oraz skuteczności organizacyjnej świadczy powierzenie Instytutowi realizacji w roli koordynatora wielkich programów badawczych, w tym finansowanego w ramach europejskich funduszy strukturalnych Programu Strategicznego „Innowacyjne Systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki" realizowanego w latach 2010–2014.


Training 2000 (Włochy) www.training2000.it – instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego, certyfikowana we włoskim regionie Marche. Posiada doświadczenie w szkoleniach w różnych sektorach. Na poziomie międzynarodowym Training 2000 jest organizacją zaangażowaną w badania i rozwój nowych metodologii szkoleń (kształcenie mieszane), stosowanych w ramach kształcenia ustawicznego. Ponadto, jest to organizacja zaangażowana w realizację różnych projektów międzynarodowych (LLP i ERASMUS+) z partnerami z wielu krajów Unii Europejskiej. W ramach projektów opracowano i wdrożono kursy dla nauczycieli i szkoleniowców w zakresie zarządzania projektami, kształcenia e-learning dla małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.

Obecnie Training 2000 wspomaga przedsiębiorstwa w poszukiwaniu nowych narzędzi i źródeł szkoleń dla celów biznesowych. Organizacja jest częścią sieci małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie regionalnym i krajowym. Training 2000 promuje kształcenie dorosłych w regionie w zakresie praktyk, szkoleń w firmach oraz przedsiębiorczości. 

 


Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, Rogaska Slatina (Słowenia) www.lu-rogaska.si – jest organizacją non-profit w obszarze kształcenia i szkolenia dla dorosłych na poziomie lokalnym od 1959 roku. W tym czasie opracowano 12 formalnych programów kształcenia, które obejmują zarówno programy kształcenia na poziomie szkoły średniej, jak i programy szkolenia zawodowego (m.in. catering, gastronomia, sprzedaż, opieka nad dziećmi, transport, turystyka). Organizacja oferuje wiele programów kształcenia odpowiednio do potrzeb osób dorosłych w zakresie edukacji ustawicznej. W zakresie edukacji nieformalnej organizowane są seminaria, kursy, wykłady, wieczorki literackie i inne. Oferowane są różne rodzaje szkoleń, m.in. programy indywidualne, warsztaty, kursy komputerowe dla osób bezrobotnych i starszych, kursy językowe, kursy księgowości i inne programy skierowane do grup defaworyzowanych (imigranci, bezrobotni, obcokrajowcy). Instytucja oferuje 19 programów krajowych kwalifikacji zawodowych. Ljudska univerza Rogaška Slatina założyła Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest uczenie się przez cale życie dla osób powyżej 55 lat.

Od 2011 roku organizacja realizuje projekty unijne takie jak: Grundtvig, Comenius Regio, IPA i projekty w ramach programu Erasmus +. 

 


 Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Grecja) www.entre.gr – jest pozarządową organizacją powołaną w celu promowania innowacji oraz zwiększania ducha przedsiębiorczości. Od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy Instytut został powołany, ukierunkowany jest on na realizację działań, które przyczyniają się do wyspecjalizowania Instytutu w następujących obszarach:

 • Przedsiębiorczość;

 • Kształcenie i szkolenie;

 • Zatrudnienie i społeczne wykluczenie;

 • Rozwój regionalny;

 • E-learning;

 • Młodzież;

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości ma w swojej ofercie następujące usługi:

 • Konsultacje biznesowe i wsparcie;

 • Rozwój i certyfikacja umiejętności zawodowych;

 • Wsparcie organizacyjne i produktowe oraz transfer wiedzy i know-how;

 • Planowanie oraz zarządzanie projektem;

 • Aplikacja technologii informatycznych w celu ułatwienia uczenia się.


GLAFKA s.r.o. (Republika Czeska) www.glafka.cz – jest instytucją skupiającą się na transferze innowacji i wiedzy w obszarze uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego, rynku pracy i przedsiębiorczości, metod nauczania i metod szkoleniowych oraz technologii. GLAFKA realizuje szereg działań ukierunkowanych na wspomaganie grup osób defaworyzowanych, włączając osoby 50+, osoby bezrobotne, które również nie uczestniczą w żadnej formie edukacji czy szkolenia, kobiety po urlopie macierzyńskim, osoby niepełnosprawne. Jednym z głównych celów organizacji jest wzrost zatrudnienia grup docelowych poprzez rozwój zawodowy i osobisty, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami i firmami, jako potencjalnymi pracodawcami, likwidacja luki międzypokoleniowej, uczestniczenie w zadaniach przyjaznych dla środowiska i trwałego rozwoju.

GLAFKA jest członkiem sieci kontaktów skupiającej takie organizacje jak: centra szkoleniowe, szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, centra współpracy, urzędy pracy, gminy, grupy przedsiębiorców i inne.