Ινστιτούτο για Βιώσιμες Τεχνολογίες - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Πολωνία) www.itee.radom.pl - ο συντονιστής του έργου - ένας δημόσιος ερευνητικός οργανισμός που βασίζεται στη μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της Πολωνίας - Μαζοβιέτσκι. Μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα που διακρίνουν το Ινστιτούτο στο πολωνικό και στο διεθνές ερευνητικό τομέα είναι: η εκτεταμένη εμπειρία, η έμπειρη ομάδα διαχείρισης, το ικανό και αφοσιωμένο προσωπικό, τα αναγνωρισμένα επιστημονικά επιτεύγματα, η διεπιστημονικότητα της έρευνας και των υποδομών παγκόσμιας κλάσης.

Το Ινστιτούτο πραγματοποιεί κυρίως βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της κατασκευής μηχανών και της συντήρησης, της τεχνολογίας υλικών και τεχνολογιών παραγωγής, και η περιοχή εστίασής της αφορά τους ακόλουθους 8 τομείς:

 • Συστήματα Ελέγχου

 • Περιβαλλοντικές τεχνολογίες

 • Βιομηχανικών βιοτεχνολογιών

 • Τεχνολογίες πληροφορίας

 • Μηχατρονική

 • Πρωτότυπη και πειραματική παραγωγή

 • Μηχανικής επιφανειών και

 • Τριβολογίας

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται μέσα στα ακόλουθα δίκτυα: το Πολωνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αρθρωτή Εκπαίδευση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς και Εμπειρογνωμοσύνης (Refernet), ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικής Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) ή την Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας και το Δίκτυο i-Lab χρηστών (i-Lab Net). Η συμμετοχή σε αυτές τις ενώσεις ήταν επωφελής για την εκτέλεση των εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, π.χ. Leonardo da Vinci, Grundtvig, COST, ο Jean Monnet, EQUAL ή Erasmus +.


Training 2000 (Ιταλία) www.training2000.it -ένας οργανισμός ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) πιστοποιημένος στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας, με εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε διάφορους τομείς. Σε επίπεδο ΕΕ, ο Training 2000 ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στον τομέα της κατάρτισης (μικτή μάθηση), που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Training 2000 έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή προγράμματα (LLP και ERASMUS +) με εταίρους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχει υλοποιήσει προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς και την κατάρτιση διαχείρισης έργων, e-learning για τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και την προσομοίωση των επιχειρήσεων.

Ο οργανισμός Training 2000 συνεχώς στηρίζει επιχειρήσεις στην εξεύρεση νέων εργαλείων και πόρων για εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο οργανισμός είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου των Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο οργανισμός Training 2000 συνεχώς προωθεί την εκπαίδευση ενηλίκων στην περιοχή για μαθητεία, κατάρτιση σε εταιρείες και την επιχειρηματικότητα.

 


Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, Rogaska Slatina (Σλοβενία) www.lu-rogaska.si –ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων για την κοινότητα στην τοπική περιοχή και ευρύτερα από το 1959 . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καλύπτουν 12 επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (όπως catering, μαγειρική, πωλήσεις, οικονομία, φροντίδα των παιδιών, μεταφορών, τουρισμού) .και έχουν προσφέρει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ενήλικου πληθυσμού για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση. Ο τομέας της άτυπης εκπαίδευσης καλύπτεται με την παροχή διάφορων σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, λογοτεχνικών βραδιών και πολλά άλλα. Προσφέρονται επίσης άλλες μορφές εκπαίδευσης, όπως προσωπικά προγράμματα ανάπτυξης, διάφορα εργαστήρια, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανέργους και ηλικιωμένους, μαθήματα γλώσσας, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογιστικής και διάφορα προγράμματα για εκπαιδευτικά και διδακτικά σε ομάδες ενηλίκων με μειονεκτική θέση, όπως μετανάστες, άνεργοι και αλλοδαποί. Προσφέρουν επίσης 19 προγράμματα εθνικής επαγγελματικής κατάρτισης και οργανώνουν διάφορα μαθήματα για ανέργους. Ljudska univerza Rogaška Slatina έχει ένα Πανεπιστήμιο για την Τρίτη Περίοδο Ηλικίας, όπου προσφέρονται διάφορες δραστηριότητες δια βίου μάθησης για τα άτομα άνω των 55 ετών.

Από το 2011, δραστηριοποιούνται και έχουν αποκτήσει εμπειρία στο έργο Grundtvig, έργο συνεργασίας Comenius Regio, έργο του ΜΠΒ και πολλά έργα του Erasmus +.

 


 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ελλάδα) www.entre.gr -ένας ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός αφοσιωμένος στην προώθηση της καινοτομίας και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Από το 2005, το έτος ίδρυσης του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και έχει υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν καταστήσει το Ινστιτούτο εξαιρετικά εξειδικευμένο οργανισμό στα ακόλουθα ενδεικτικά πεδία εξειδίκευσης:

 • Επιχειρηματικότητα (καινοτομία, συνεχή παροχή συμβουλών, υποστήριξη και στρατηγική οραματισμού που οδηγούν στην ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας).

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση (διάγνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ατόμων και των ομάδων, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχή εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης).

 • Απασχόληση και κοινωνική ένταξη (εντοπισμός των ελλείψεων δεξιοτήτων, καλλιέργεια απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ, επένδυση σε ολοκληρωμένο επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτικής).

 • Περιφερειακή Ανάπτυξη (μέτρα που στοχεύουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της χαρτογράφησης των διαθέσιμων πόρων και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους).

 • E-learning (σχεδιασμός και ανάπτυξη μάθησης, διαδικτυακές εφαρμογές, προσαρμοσμένες λύσεις μάθησης και τοποθέτηση εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα εικονικό περιβάλλον).

 • Νεολαία (διευκόλυνση της ένταξης των νέων και συμμετοχής σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της ζωής).

 • Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (βοήθεια εκκίνησης, αξιόπιστη καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια της λειτουργίας και custom made λύσεις κατάρτισης ενίσχυση της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων των Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων).

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρέχει τις ακόλουθες ολοκληρωμένες, custom-made υπηρεσίες στις ομάδες-στόχους:

 • Επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη.

 • Βελτίωση και πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

 • Οργανωτική υποστήριξη & παραγωγής και της μεταφοράς καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

 • Σχεδιασμό του έργου, υποβολή και διαχείριση.

 • Εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών για τη διευκόλυνση της μάθησης και των επιχειρηματικών διαδικασιών.


GLAFKA s.r.o. (Τσεχική Δημοκρατία) www.glafka.cz - εστιάζει στην μεταφορά γνώσης και καινοτομίας σε ένα τομέα διά βίου μάθησης και επιμόρφωσης, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, τη διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογίες. Η GLAFKA δίνει ισχυρή έμφαση στην ενδυνάμωση των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 50+, NEETs ή χαμένη γενιά, γυναίκες μετά την άδεια μητρότητας και άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των ομάδων-στόχων μέσα από την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων ως πιθανούς υπαλλήλους, γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των γενεών, των φύλων και των εθνών, καθώς και η συμμετοχή σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η GLAFKA είναι επίσης μέλος ενός δικτύου επαφών που καλύπτουν θέματα από διάφορες περιοχές, όπως εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, ενώσεις Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κέντρα συνεργασίας και κοινοτήτων, γραφεία εργασίας, δήμους, ομάδες επιχειρηματιών και άλλους.