Τα αποτελέσματα του έργου θα περιλαμβάνουν οργανωτικά αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση των επιμέρους δραστηριοτήτων σε διάφορα στάδια της εκτέλεσης του έργου (π.χ. προετοιμασία, διαχείριση, διάδοση). Κύριο αποτέλεσμα θα είναι μια σύνοψη-επιτομή των καλών πρακτικών στον τομέα των επιχειρηματικών μοντέλων σχεδιασμού και υλοποίησης. Η επιτομή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων περιπτώσεων μελέτης και των ερευνών που διεξάγονται στο έργο , αλλά επίσης θα περιέχει μια τράπεζα λέξεων και ασκήσεων που αφορούν το σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Questionnaires analysis - Individuals EN

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ compendium